مرقد  و   بارگاه   بی بی  فاطمه   اینجا  بود

قدر وشان این مکان در نزد حق والا بود

آبرو   داده  مقامش  این  محل را  بی  گمان

چون  گلی  از بوستان  سید  بطحا بود

قبه و  صحن  و سرای  این  عزیز    مصطفی

در گهی پر احترام وعالی و اعلا بود

دختری  از  آل طاها  چون   شده  اینجا دفین

زین سبب اینجا بسان جنت الماوا بود

می برد  این  فاطمه  از  ساقی  کوثر  نسب

جده اش  زهرای اطهر  جد او مولا بود

بحر  گوهر زای   زهرا  در  جهان  باشد  غنی

این گوهر هم گوهری از بطن آن دریا بود

چون زنسل حضرت مو سی ابن جعفرباشداو

این حرم بی گفتگو چون وادی سینا بود

درگه   پر   فیض    این   بانوی   عزت   آفرین

در   بر  اهل ولا  در گاه   بی همتا بود

هر که آید  از  ره  صدق  و صفا  در  این مکان

وارهد از رنج وغمها تا دراین دنیا بود

دست  حاجت هر که بردارد بر این  دارالشرف

حاجتش گردد روا این نکته ای زیبا بود

او  نه تنها  می کند  حاجت  روا  اینجا  که  او

شافعی از شافعان عرصه عقبا بود

این  همه فیض  و  شرافتها که دارد این مقام

جلوه ای از لطف ومهر خالق یکتا بود

اهل   ولدان  جملگی   از  خادمین  در گهش

این حقیقت از در ودیوار آن پیدا بود

بی ریا چون گفته ای توصیف بی بی فاطمه

اجر  و  پاداش تو  هم   با  حضرت زهرا  بود