تصاویر منتخب دسته زنجیر زنی عاشورای ۱۳۹۳ حرکت از اول خیابان ملت به امامزاده بی بی فاطمه(س) ولدان