مراسم معنوی سال تحویل سال۱۳۹۵ با حضور انبوه مشتاقان در آستانه مقدسه امامزاده بی بی فاطمه(س) ولدان