گزیده ای از تصاویر مربوط به برنامه های آستانه مقدسه امامزاده بی بی فاطمه(س) ولدان در سالهای گذشته